برچسب: پرستاری از سالمند

رژیم غذایی پرستاری از سالمند

رژیم غذایی در پرستاری سالمند و اهمیت آن

تغذیه عبارت است از علم یا شیوه مصرف مواد غذایی در رابطه با نیازهای غذایی بدن ، در حالی که اساساً رژیم به معنای غذا و نوشیدن معمول است. کلمه رژیم همچنین برای توصیف عمل محدود کردن خود به مقدار کمی از مواد غذایی یا نوع خاصی از مواد غذایی به دلایل پزشکی یا از…
Read more

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل

پرستاری از سالمند در منزل بیشترین متقاضی را میان پرستاران خانگی دارد و به همین دلیل اهمیت ویژه دارد. هزینه ارزان یکی از این فاکتور های مهم برای انتخاب است.