مجله همزیستان

خدمات پرستاری سالمند
پرستاری بیمار

درباره دیابت در سالمندان

دیابت: برای تشخیص دیابت باخدمات پرستای باهمزیستان پارس درارتباط باشید؟ چراتشخیص دیابت اهمیت دارد؟ غربالگری دیابت به منظورتشخیص زودهنگام واغازدرمان ازاهمیت ویزه ای برخورداراست. درصورت

بخوانید »
پرستاری معلول
پرستاری بیمار

درباره زخم بستر در سالمندان

زخم بسترچیست برای اشنای بیماران زخم بستروراهای جلوگیری ازان باهمزیستان پارس همراه باشید دراثرایجادفشاردرازمدت بریک یاچندنقطه اغزبدن گفته میشود.مثل خوابیدن طولانی دریه وضعیت ثابت ساییدگی

بخوانید »