درباره زخم بستر در سالمندان

درباره زخم بستر در سالمندان

پرستاری معلول

زخم بسترچیست

برای اشنای بیماران زخم بستروراهای جلوگیری ازان

باهمزیستان پارس همراه باشید

دراثرایجادفشاردرازمدت بریک یاچندنقطه اغزبدن

گفته میشود.مثل خوابیدن طولانی دریه وضعیت ثابت

ساییدگی درروی اشیاع مثل صندلی تخت وخواب

یاکشیدگی سورخوردن روی زمین بخاطراین مواردبه

بخشی ازپوست انسان اسیب میزندبیمارانی که

درحال کما هستند یادرمنزلشان فلج هستند

اگرروی تخت خواب هستند بایدتخت خوابشان

متحرک باشه ویاانهای که ازصندلی چرخداراستتفاده میکند

اینجور افراددرمعرض خطرابتلا به زخم بسترهستند

زخم بستردرکجاایجادمیشود؟؟

زخم بستراغلب دربخشهای استخوانیه بدن ایجادمیشود

زیرادراین قسمت هافشاربیشتری بربدن وپوست واردمیشود

ودراین ناحیه چربی کمتری دارد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *